Monthly Report for the Last Week of August and September 2019

Chào các bạn,

Trước tiên, Go West Library (GWL) chân thành cảm ơn các bạn vì đã đến, hỗ trợ, hợp tác, và thân thiện trong tháng 9 năm 2019. Đặc biệt, GWL rất cảm ơn và trân trọng các bạn đã quan tâm và ủng hộ bé Nguyễn Thế Vinh (thông qua SympaMeals). GWL cũng xin lỗi các bạn vì đăng báo cáo hơi muộn một chút so với các tháng trước đây. GWL thực sự trân trọng điều này.

Chúng tôi xin gửi các bạn báo cáo tài chính cho tuần cuối tháng 8 và tháng 9 năm 2019 như sau:

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2019, GWL đã thông báo với các bạn rằng toàn bộ số tiền thu được từ các bạn trong tháng 8 năm 2019 sẽ được dung để ủng hộ bế Nguyễn Thế Vinh (thông qua SympaMeals.) Tại thời điểm 20 tháng 8, số tiền thu được từ các bạn là VNDD2.000.000. Tại thời điểm 31 tháng 8 năm 2019, tổng số tiền GWL thu được từ các bạn là VNDD2.350.000.

Trong tháng 9 năm 2019, chúng tôi đã thu từ các bạn số tiền là VNĐ2.700.000 (Hai Triệu Bảy Trăm Nghìn Đồng Việt Nam.)
Như thường lệ, GWL đã đóng góp tổng số tiền là VNĐ 3.050.000 cho SympaMeals (bao gồm số tiền thu được từ ngày 21 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 và số tiền thu được trong tháng 9 năm 2019 như liệt kê chi tiết ở trên.)

Nếu các bạn muốn nhận báo cáo chi tiết và bản sao giấy tờ chuyển khoản, các bạn có thể gửi email tới library@gowestlibrary.com. Thêm vào đó, chúng tôi mong các bạn sẽ theo dõi trang hoạt động của SympaMeals để biết thêm chi tiết về các thông tin và hoạt động của SympaMeals.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn cho hoạt động của chúng tôi và rất mong sẽ gặp lại các bạn ở GWL.

Thân ái,

GWL và Hiếu
=================
Dear Friends,

First of all, Go West Library (GWL) would like to thank you very much for all your attendance, support, cooperation, and friendliness in August and September 2019 when you spend time with us. Specially, GWL greatly appreciates your support and contribution to Nguyen The Vinh (through SympaMeals). GWL would also like to apologise for this late report in comparison with previous months. Much appreciated.

We would like to send you the following financial report for the last week of August and September 2019.

On 20 August 2019, GWL informed you that all the money that we collect from you in August 2019 would be contributed to Nguyen The Vinh (through SympaMeals.) As of 20 August 2019, the money that we had collected from you is VND2,000,000. As of 31 August 2019, the total amount that GWL had collected from you is VND2.350.000.)

In September 2019, GWL collected from all of you the amount of VND2,700,000 (Two Million Seven Hundred Thousand Vietnamese Dong.)

As usual, GWL contributed the total amount of VND3.050.000 to SympaMeals (comprising the amount that we had collected for the period from 21 August to 31 August and the amount that we had collected in September 2019 as listed above.)

Please let us know if you would like to receive our detailed report and supporting documents (including evidence of the bank transfer in respect of this amount) by sending an email to library@gowestlibrary.com. Additionally, you might be interested in following SympaMeals for further and detailed information about its activities.

Once again, we would like to thank you very much for your attention. We look forward to receiving your comments and seeing you at GWL.

Yours sincerely

GWL and Hieu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s