Letter from Truman to the People of Vietnam

Greetings to the Vietnamese People – Harry S. Truman, President of the United States of America

As President of the country whose story you are about to read, I take pleasure in addressing personal good wishes to the people and to the leaders of Vietnam. If this account of the trials and struggles of the American people toward a just and happy society can be an inspiration to those Vietnamese who today know something of the same difficulties, as they build a new nation, then the book will have served a double purpose.

Lời Chúc Cho Dân Tộc Việt Nam – Harry S. Truman Tổng-thống Hiệp-Chúng-Quốc Mỹ-Châu

Nhân danh Tổng-thống của Hoa-kỳ, nước mà các bạn sắp đọc lịch-sử, tôi lấy làm sung sướng mà gửi những lời chúc-tụng của tôi cho dân-tộc và cho các nhà lãnh-đạo của nước Việt-Nam. Nếu những dòng chữ tường-thuật lại những cố-gắng và những cuộc tranh-đấu của dân-tộc Mỹ để tiến tới một xã-hội công bằng và đầy hạnh-phúc có thể là một sự khích-lệ’ cbho những người Việt-Nam hiện đang gặp một phần nào những trở-lực tương-tự, trên con đường xây-dựng một tân quốc-gia, thì hẳn cuốn sách này sẽ đạt được hai mục-đích cùng một lúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s